FORMULARI DE CONTACTE

Envian's els teus comentaris


Les dades de contacte facilitades seran utilitzades amb l'única finalitat de consultar, si és el cas, dubtes i incidències que puguen sorgir de la gestió d'entrades. Les dades de contacte no seran públiques.ComentarisD'acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa que la desenvolupa, l'Ajuntament de l'Eliana es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer-les servir sols per a la finalitat indicada. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició establerts a la Llei mitjançant la presentació de la corresponent sol•licitud a l'Ajuntament de l'Eliana.